Naprawa samochodu po wypadku a prawo do wyższego odszkodowania

Naprawienie samochodu za cenę niższą niż rynkowa nie powoduje utraty prawa do wyższego odszkodowania.

Zakład Ubezpieczeń przejmujący odpowiedzialność za szkodę jest zobowiązany zwrócić poszkodowanemu wszystkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia poprzedniego stanu pojazdu. Wedle reguły wskazanej w art. 363 Kodeksu cywilnego, w razie zaistnienia wypadku poszkodowany powinien uzyskać pełną rekompensatę poniesionej szkody. Wszelki uszczerbek, który został poniesiony przez poszkodowanego powinien być właściwie wyceniony i naprawiony poprzez wypłatę. Szkoda wyraża się sumą, jaką musieliby poszkodowani wydać, celem przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego. Nie ma zatem znaczenia, czy poszkodowany koszty związane z taką naprawą rzeczywiście poniósł albo poniesie, ani czy rzeczywiście przeprowadzi wszystkie potrzebne naprawy, czy też dokona napraw niezbędnych (godząc się na spadek wartości pojazdu na skutek zdarzenia) lub samochód za odpowiednio niższą cenę sprzeda.  Odszkodowanie nie może być uzależnione od faktycznego doprowadzenia pojazdu do stanu poprzedniego, czyli od przedstawienia rachunków za naprawę, a tylko do wykazania szkody w postaci kosztów niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego.

Roszczenie o świadczenie należne od zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została dokonana.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)