Odpowiedź biura podróży na reklamację

Ustawodawca przyjął, że reklamacja powinna być złożona w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej. Biuro zaś powinno na nią odpowiedzieć w terminie 30 dni od daty zgłoszenia, jeśli nastąpiło ono po zakończeniu imprezy, albo od daty zakończenia, jeśli zgłoszenie nastąpiło w jej trakcie. Brak odpowiedzi na zgłoszoną w terminie reklamację rodzi dalekie konsekwencje względem biura, bowiem równoznaczne jest z uznaniem zgłoszonej reklamacji za zasadną. W takim przypadku klient ma otwartą drogę do dochodzenia odszkodowania.

Jeśli jednak zgłoszenie reklamacyjne nastąpiło po terminie 30 dni, wówczas brak odpowiedzi nie budzi wymienionych wyżej skutków. Wynika z tego, że sprawne działanie wymusza na biurze szybką reakcję.

Niestety stosunkowo rzadko zdarza się, że biuro w oczekiwanej przez konsumenta wysokości rekompensuje nieudane wakacje. W przypadku uznania co do zasady racji klientów, proponowane są rozwiązania polubowne, jedynie symboliczne, najczęściej w postaci bonów rabatowych na kolejne wyjazdy, a i te dopiero po podpisaniu ugody o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń. Pełnej wypłaty roszczenia należy więc często dochodzić przed sądem.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)