Odszkodowanie za wypadek pojazdu w leasingu

Leasing to popularna wśród przedsiębiorców forma użytkowania samochodów. Firma leasingowa nabyty pojazd udostępnia w użytkowanie na zasadach ustalonych w umowie podmiotowi zwanemu leasingobiorcą albo korzystającym.

Likwidacja szkody samochodu w wziętego leasing przebiega w sposób podobny jak w przypadku pojazdu stanowiącego własność poszkodowanego. Istotną różnicą jest konieczność poinformowania firmy leasingowej o wystąpieniu szkody i uzyskanie zgody na wypłatę odszkodowania na rzecz korzystającego lub warsztatu, w którym wykonywana jest naprawa.

Odszkodowanie w kwocie netto

W przypadku szkody spowodowanej w leasingowanym pojeździe firmy ubezpieczeniowe uznają za poszkodowanego przedsiębiorcę udzielającego leasingu wypłacając kwotę netto odszkodowania. Wówczas VAT pozostaje do zapłaty przez faktycznie poszkodowanego leasingobiorcę. Praktyka taka choć powszechnie stosowana jest krzywdząca dla osób nie mających możliwości odliczenia podatku VAT. Jedynie gdy leasingobiorca prowadzi działalność zwolnioną od VAT, to wówczas ubezpieczyciel wypłaca wartość brutto z faktury. W przypadku szkód likwidowanych z Auto Casco można uniknąć sytuacji z zapłatą odszkodowania w kwocie netto poprzez ubezpieczenie pojazdu od kwoty brutto.

Odszkodowanie nie starcza na naprawę leasingowanego pojazdu

Co do zasady to właściciel, a więc firma leasingowa, jest uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naprawy pojazdu. W praktyce to jednak nie ma miejsca, a jeżeli w ocenie leasingobiorcy wypłacona przez ubezpieczyciela kwota nie starcza na zapłatę odszkodowania, musi on samodzielnie występować przeciwko ubezpieczycielowi. Warunkiem tego jest jednak przeniesienie wszystkich uprawnień do odszkodowania na leasingobiorcę, co wykonuje się w drodze cesji wierzytelności.

Umowa cesji – pobierz

Inne roszczenia

Jeżeli na czas naprawy leasingobiorca wynajął samochód zastępczy, będzie uprawniony do bezpośredniego występowania przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę odszkodowania odpowiadającego kosztom najmu.

Podobnie, w przypadku zaistnienia szkody osobowej, gdy to leasingobiorca kierował pojazdem w chwili szkody, osobiście będzie mógł dochodzić roszczeń, niezależnie od tego, że pojazd był objęty umową leasingu.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)