Wypadek na nartach

Z biegiem czasu sporty zimowe, w szczególności narciarstwo i snowboard stają się coraz bardziej popularne. Niestety oba są statystycznie mocno urazowe. Na stoku nie trudno o wypadek, czy to spowodowany źle przygotowanym stokiem, kolizją z innym jego użytkownikiem czy też własną nieuwagą albo brakiem umiejętności. W każdym z tych przypadków ubezpieczonemu poszkodowanemu przysługują roszczenia odszkodowawcze.

Pierwsze dwie sytuacje powodują odpowiedzialność przewidzianą w art. 415 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, osoba, która swoim działaniem albo zaniechaniem wyrządziła komuś szkodę jest obowiązana do jej naprawienia. O odpowiedzialności właściciela stoku można mówić np. kiedy jest zbyt dużo osób na nim, albo trasa udostępniona do zjazdów się do tego nie nadaje. Z kolei w razie kolizji z innym użytkownikiem niezbędne jest z kolei udowodnianie, że wypadek spowodowany został z jego winy. Przy wypadkach spowodowanych przez podmioty trzecie możemy domagać się od nich naprawienia wszelkich szkód.

W sytuacjach, gdzie wypadek nie jest wynikiem działania albo zaniechania podmiotów trzecich, jedyne roszczenia odszkodowawcze można kierować do zakładu ubezpieczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. W umowie z towarzystwem ubezpieczeń ustala się stawkę pieniężną za 1% uszczerbku na zdrowiu. Wówczas, po wypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie stanowiące iloczyn stwierdzonego w procentach uszczerbku na zdrowiu i odpowiadającej 1% sumie pieniężnej.

Niestety i my możemy stać się sprawcami wypadku, dlatego warto pamiętać o ubezpieczeniu się na czas wyjazdu od odpowiedzialności cywilnoprawnej, ale i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Choć ubezpieczanie się na okres wyjazdów jest coraz bardziej popularne, to jednak zawierając umowy często nie zwraca się uwagi na istotne postanowienia kształtujące prawa w przypadku zaistnienia szkody. Powinno się szczególną uwagę przykładać do postanowień umowy określających stawki ubezpieczenia, okoliczności wyłączające odpowiedzialność i terminy na zgłoszenie szkód.

Co zrobić po wypadku na stoku

Kiedy jesteśmy poszkodowani w wypadku musimy pamiętać o kilku bardzo istotnych sprawach, które mogą mieć przełożenie na późniejsze odszkodowanie.

  • W pierwszej kolejności należy zadbać o zdrowie uczestników wypadku, to znaczy, udzielić pierwszej pomocy i w razie potrzeby zawiadomić pogotowie górskie. Nawet jeśli jesteśmy w stanie o własnych siłach zejść ze stoku należy udać się do lekarza.
  • Jeśli są sporządzone z czynności protokoły, warto postarać się o ich kopie. Przydatne są także nagrania z miejsca wypadku, na których widać niefortunne zdarzenie.
  • O wypadku należy niezwłocznie zawiadomić ubezpieczyciela. Na zgłoszenie kosztów leczenia przewiduje się 7 dni, a w przypadku gdy sprawa dotyczy NW, 14 dni od dnia szkody.
  • Istotną rolę w postępowaniach o odszkodowanie odgrywają dokumentacja medyczna i dowody poniesienia kosztów, aby w następnej kolejności . Ważne, aby od początku leczenia ją odkładać.

Ubezpieczyciel ma co do zasady 30 dni od zgłoszenia na wypłatę odszkodowania.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)