Szkody komunikacyjne

Jak się zachować w przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej?

Kolizje drogowe należą do sytuacji stresujących a uczestnikom nie trudno zapomnieć o podstawowych czynnościach, które mogą mieć wpływ na wypłatę i wysokość odszkodowania. Po zajściu zdarzenia szkodowego w pierwszej kolejności należy upewnić się, że uczestnicy wypadku są bezpieczni, a w razie konieczności, udzielić im potrzebnej pomocy.

W określonych sytuacjach na miejsce zdarzenia bezwzględnie należy wezwać Policję. Można, ale nie trzeba tego zrobić w każdym przypadku, szczególnie jeśli uczestnicy zdarzenia nie są zgodni co do tego kto ponosi odpowiedzialność za jego spowodowanie. Wówczas spisuje się oświadczenie, w którym sprawca przyznaje się do spowodowania kolizji. W oświadczeniu tym należy spisać dane uczestników (imiona i nazwiska, adresy, PESELe, numery telefonów), pojazdów i numer polisy ubezpieczeniowej wraz z nazwą zakładu ubezpieczeń, a także opisać przebieg wypadku oraz stwierdzone szkody. Oświadczenie musi być podpisane przez sprawcę. Popularne są formularze ułatwiające opisanie wypadku. Oświadczenia winni podpisać uczestnicy. Warto zadbać także o dokumentację zdjęciową z miejsca zdarzenia oraz o dane świadków zdarzenia. Następnie należy sprawę zgłosić ubezpieczycielowi (telefonicznie mailem albo pisemnie) a następnie dołączyć oświadczenie.

W kolejnych dniach od zgłoszenia ubezpieczyciel deleguje rzeczoznawcę do sporządzenia wyceny szkody. Niekiedy nawet nie jest konieczna osobista wizyta. Decyzja ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania wydana na podstawie sporządzonej wyceny może nie być zadowalająca dla poszkodowanego. Wówczas można złożyć odwołanie od decyzji, a w przypadku utrzymania jej, skierować sprawę do sądu.

Czy wzywać Policję na miejsce kolizji drogowej?

Obecność Policji nie jest niezbędna przy każdej kolizji drogowej. Jeśli szkody są stosunkowo niewielkie, nikt nie odniósł obrażeń, a uczestnicy są zgodni co do tego, z czyjej winy nastąpił wypadek i jaki był jego przebieg, prościej spisać oświadczenie. Oszczędzi się także sprawcę karaniem mandatem za spowodowanie kolizji drogowej.

Są jednak sytuacje, kiedy Policja musi być bezwzględnie wezwana. Należą do nich przede wszystkim:

 • brak jest zgody co do tego kto ponosi winę za spowodowanie wypadku,
 • sprawca wypadku nie posiada prawa jazdy, dokumentów samochodu albo ważnej polisy OC,
 • na miejsce wypadku wezwano Straż Pożarną, Pogotowie
 • w wypadku są poszkodowani, tzn. ranni albo ofiary śmiertelne,
 • sprawca uciekł z miejsca wypadku,
 • istnieje obawa, że dokumenty uczestnika wypadku nie są prawdziwe, albo uczestnik nie chce ich okazać,
 • istnieje prawdopodobieństwo, że sprawca znajduje się pod wpływem alkoholu albo środków odurzających

Odszkodowanie dla pasażera samochodu

Pasażerowie samochodu, który spowodował wypadek zawsze mogą dochodzić odszkodowania jak i zadośćuczynienia rekompensującego ból i cierpienia wywołane wypadkiem. Dotyczy to także sytuacji, w których są oni współwłaścicielami pojazdu, albo bliską rodziną sprawcy.

Znaczenie z kolei ma to, czy przewóz był dokonywany odpłatnie czy też nie. Powyższe decyduje o charakterze odpowiedzialności sprawcy. I tak w przypadku przewozu odpłatnego kierujący odpowiada na zasadzie ryzyka, a w przypadku nieodpłatnego na zasadzie winy. Różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku nie trzeba udowadniać winy kierującego.

Pasażer może domagać się m.in.:

 • zadośćuczynienia za doznane cierpienia i ból
 • zwrotu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, lekarstw, dojazdów,
 • utraconego zarobku,
 • kosztów pomocy osób trzecich,

Co istotne, w przypadku kiedy wypadek spowodował sprawca znajdujący się pod wpływem alkoholu świadczenie dla pasażera będzie obniżone o tzw. przyczynienie wynikające z tego, że zgodził się na jazdę z pijanym kierowcą

Koszt wypożyczenia samochodu zastępczego

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym:

 • do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).
 • za okres odpowiadający okresowi pomiędzy dniem wyrządzenia szkody a dniem naprawienia pojazdu, biorąc pod uwagę wszelkie technologiczne uwarunkowania związane z przywróceniem pojazdu do stanu poprzedniego oraz z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczyciela.

Należy jednak pamiętać, aby wynajmowany samochód był tej samej klasy co samochód uszkodzony. W przeciwnym razie, tj. w sytuacji, kiedy pojazd wynajęty jest dużo lepszy niż uszkodzony, zachodzi podstawa do uznania, że poszkodowany jest wzbogacony. Odszkodowanie ma bowiem rekompensować szkodę w takim zakresie w jakim została wyrządzona, a więc poszkodowany zachowuje uprawnienie do poruszania się autem tej samej klasy.

Szkoda całkowita

Pojęcie szkody całkowitej wywodzi się z praktyki ubezpieczeniowej. Podstawa prawną orzekania o tak zwanych szkodach całkowitych jest jednak art. 363 § 1 k.c. Przepis ten stanowi, że naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego: przez przywrócenie stanu poprzedniego albo przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której przywrócenie do stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty – wówczas roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Szkoda całkowita ma miejsce w tej ostatniej sytuacji. Występuje ona gdy pojazd ze względu na wielkość i rodzaj uszkodzeń nie nadaje się do naprawy albo kiedy koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu w dniu szkody. Wycena takiej szkody polega na określeniu wartości pojazdu w dniu szkody i odjęciu od niej pozostałości pojazdu.

W przypadku likwidowania szkody całkowitej na podstawie umów ubezpieczenia pojazdów lądowych od utraty, zniszczeń i uszkodzeń, czyli umów ubezpieczenia Auto Casco, należy zwrócić uwagę na próg określany jako procent uszkodzenia, który kwalifikuje szkodę jako całkowitą. W praktyce, może wyglądać tak, że jeżeli koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym to wówczas szkoda ustalana jest jako całkowita. W przypadku szkód likwidowanych z AutoCasco obowiązują zasady przewidziane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dołączonych przez ubezpieczyciela przy zawieraniu umowy. Niektórzy ubezpieczyciele za szkodę całkowitą uważają także kradzież pojazdu.

Czy ustalenia z wyroku karnego o przyczynieniu się mają wpływ na orzeczenie sądu w sprawie o odszkodowanie?

Wpływ na orzeczenie sądu rozstrzygającego spór cywilny w zakresie dotyczącym przyczynienia się do odszkodowania mają jedynie ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującym i tylko co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Istota związania wyrokiem skazującym polega na wyłączeniu dokonywania w postępowaniu cywilnym ustaleń faktycznych innych niż te, których dokonał sąd karny w sentencji wyroku skazującego. To ostatnie oznacza, że nie są wiążące ustalenia zawarte w uzasadnieniu wyroku skazującego, które nie zostały odpowiednio uwzględnione w jego sentencji.

W postępowaniu cywilnym Sąd związany jest więc tylko co do ustalonych w sentencji prawomocnego orzeczenia znamion przestępstwa, natomiast kwestia przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody stanowi domenę Sądu cywilnego i nie może stanowić przedmiotu związania orzeczeniem wydanym w sprawie karnej.

Sprawca wypadku nie miał ważnego ubezpieczenia OC

Szacuje się, że po polskich drogach jeździ około 250 tys. pojazdów bez ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku kolizji drogowej całkiem realne jest więc, że sprawca może nie mieć zawartej umowy ubezpieczenia. W praktyce może dojść do sytuacji, w której sprawca będzie odmawiał albo utrudniał okazanie polisy. Brak albo wątpliwość co do ważności, czy prawdziwości może spowodować konieczność wezwania na miejsce zdarzenia Policji. Nie ma jednak takiej konieczności jeśli sprawca dobrowolnie oświadczy na piśmie że umowy ubezpieczenia nie zawarł. Niezależnie od tego obowiązku istnieje możliwość szybkiego sprawdzenia, czy sprawca posiada ważną polisę. Umożliwia to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na swojej stronie.

Jeżeli okaże się, że osoba, która spowodowała kolizję nie zawarła umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zachodzi konieczność zgłoszenia szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W praktyce powinno się zgłosić do któregokolwiek z ubezpieczycieli oferującego ubezpieczenia komunikacyjne. Ten zaś ma obowiązek przekazać zgłoszenie poszkodowanego do Funduszu. Do zgłoszenia szkody należy dołączyć oświadczenie sprawcy oraz oświadczenie poszkodowanego o braku umowy Auto Casco. Likwidacja szkody kiedy brak jest ważnej Policy OC jest bardzo podobna do tej, kiedy takim problem nie występuje i obowiązują te same terminy.

Poważne konsekwencje ponosi z kolei sprawca. Poza koniecznością zapłaty za szkody z własnej kieszeni obciążany jest opłatami karnymi.

Umowa Auto Casco wyłącza możliwość skorzystania z Funduszu Gwarancyjnego

Jeśli poszkodowany ma zawartą umowę Auto Casco, wówczas zgłoszenie szkody w braku OC sprawcy, szkoda pokrywana jest przez naszego ubezpieczyciela.

Czytaj więcej:

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)