Wypadek w miejscu publicznym

Kto odpowiada za wypadek w miejscu publicznym?

Wypadki w miejscach publicznych takie jak potknięcia, poślizgnięcia są często wynikiem zaniechań administratora albo właściciela nieruchomości. Za właściwe, bezpieczne utrzymanie powierzchni w miejscach publicznych odpowiada właściciel. Zimą, podczas gołoledzi spoczywa na nim obowiązek posypywania piachem i solą, a w czasie opadów śniegu konieczność odśnieżania. W pozostałym okresie roku powinien zaś dopilnować żeby powierzchnia nie stwarzała niebezpieczeństwa.

Właścicielami powierzchni publicznych zazwyczaj są spółdzielnie czy jednostki samorządu terytorialnego i do nich należy kierować roszczenia.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Właściciel może jednak uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że administrację czy czynności związane z właściwym utrzymaniem powierzył profesjonaliście. Za takiego należy na przykład traktować firmę sprzątającą albo odśnieżającą, która w ramach swojej działalności tym właśnie się profesjonalnie zajmuje. Wówczas potencjalne roszczenia mogą być kierowane do takiego podmiotu.

Jak się zachować po wypadku w miejscu publicznym

Po wypadku w miejscu publicznym należy niezwłocznie podjąć czynności pozwalające na zabezpieczenie materiału, który uwiarygodni roszczenia i pomoże w dochodzeniu odszkodowania. Wszystko to jednak w miarę możliwości zdrowotnych. Stan po wypadku może nie pozwalać zrobić tego osobiście, stąd należy skorzystać z pomocy innych osób.

Jeżeli takich nie ma należy zawiadomić Policję, która spisze protokół z miejsca zdarzenia. W sytuacji kiedy miejsce jest monitorowane (a w większych miastach standardem jest monitoring ulic) to należy poprosić o zabezpieczenie materiału filmowego z konkretnego przedziału czasowego, w którym nastąpiła szkoda. Na miejscu zdarzenia należy wykonać dokumentację fotograficzną, a także w miarę możliwości postarać się o dane świadków zdarzenia.

Warto dokumentować wszystkie czynności i zbierać dowody: zapłaty i to zarówno za lekarstwa, jak i za przejazdy, postoje na parkingach czy rehabilitację i wizyty u prywatnych lekarzy, jak i dowody przebytego leczenia. Wszystkie one w przypadku sprawy sądowej będą podlegały weryfikacji i wpłyną na wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia.

Czego można się domagać za wypadek w miejscu publicznym?

W zależności od rodzaju obrażeń, za wypadek w miejscu publicznym można domagać się tak odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

Na odszkodowanie składać się będą wszystkie wycenialne straty, m.in. : zepsute ubranie, uszkodzone rzeczy, koszty dojazdów, koszty zakupu lekarstw, koszty leczenia, koszty pomocy innych osób, koszty leczenia czy rehabilitacji.

Zadośćuczynienie z kolei to wyrównanie uszczerbku spowodowanego bólem, cierpieniem i wystąpieniem uszczerbku na zdrowiu, czy uszczerbku na psychice. Zadośćuczynienie jest wyceniane przy uwzględnieniu takich kryteriów jak stopień bólu, wielkość uszczerbku, wieku pokrzywdzonego, czy możliwości odzyskania pełni zdrowia. W praktyce dla realnego określenia zadośćuczynienia konieczna okazuje się pomoc biegłego z właściwej gałęzi medycyny. Na tle wielkości zadośćuczynienia najczęściej dochodzi do sporów i konieczne staje się skorzystanie z pomocy ekspertów.

Wypadek w tramwaju albo autobusie

Niestety zdarza się, że w wyniku niebezpiecznego, nagłego ruszania albo niespodziewanego hamowania środka komunikacji publicznej pasażer przewraca się doznając urazu. W praktyce najczęściej może dochodzić do złamania kończyn, przewróceń czy urazów głowy.

Za wypadek w środku komunikacji miejskiej przedsiębiorstwo miejskie odpowiada na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że aby uwolnić się od odpowiedzialności za skutki zdarzenia w wyniku którego doszło do uszkodzenia zdrowia pasażera musi wykazać winę innego podmiotu, np. innego kierowcy, który wywołał określone zachowanie prowadzącego tramwaj czy autobus.

Co zrobić w razie wystąpienia wypadku w komunikacji miejskiej?

Niezwłocznie należy wezwać pogotowie, zabezpieczyć materiał filmowy jeśli środek transportu jest monitorowany, a następnie zgłosić roszczenie.

Poślizgnięcie w sklepie

Właściciel sklepu odpowiada za zapewnienie bezpiecznego poruszania się po nim. W sklepach, szczególnie o dużych powierzchniach handlowych zachodzi duże ryzyko wystąpienia śliskości podłogi spowodowanej czy to zrzuconymi produktami, czy też niedawnym sprzątaniem. Pomimo dość dużej uwagi poświęcanej tej kwestii przez właścicieli sklepów, dochodzi do upadków na niewłaściwie zabezpieczonej powierzchni.

W takich sytuacjach za wystąpienie szkody odpowiedzialność ponosi właściciel sklepu i wszelkie roszczenia z tego tytułu winny być kierowane do niego albo do przejmującego w jego imieniu odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. W sklepach zainstalowane są kamery, a zabezpieczenie obrazu z nich z pewnością pomoże przy usuwaniu wątpliwości co do tego co było przyczyną upadku.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)