Regulamin korzystania z serwisu internetowego odszkodowawcza.pl.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Wyjaśnienie wyrażeń użytych w Regulaminie
 1. Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.odszkodowawcza.pl
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 3. Usługobiorca – osoba korzystająca usług świadczonych przy pomocy Serwisu.
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu internetowego.
 5. Utwór – utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Wzory Dokumentów – usługa umożliwiająca nieodpłatne pobranie opublikowanych w Serwisie wzorów dokumentów.
 7. Zgłoś szkodę – usługa polegająca na udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Usługobiorcę pytanie, wynikająca wprost z przepisów prawa.
§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług
 1. Usługi świadczone są przy użyciu Serwisu Internetowego zamieszczonego pod adresem internetowym: www.odszkodowawcza.pl
 2. Operator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  a. „Zgłoś szkodę” – polegająca na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, w którym przedstawiony zostanie opis sprawy Użytkownika;
  b. „Wzory dokumentów” – polegającą na nieodpłatnym udostępnianiu wzorów dokumentów umieszczonych w serwisie internetowym.
 1. Świadczone za pośrednictwem Serwisu usługi nie mają charakteru porady prawnej, a ich celem jest wyjaśnienie problematyki związanej z dochodzeniem odszkodowania oraz oszacowanie kosztów potencjalnego procesu, a w przypadku usługi „Wzory dokumentów” ułatwienie procedury samodzielnego zgłoszenia żądania wypłaty odszkodowania.
 2. Zawarcie umowy o dochodzenie odszkodowania następuje w formie pisemnej. Przy czynności zawarcia umowy o dochodzenie odszkodowania udzielane jest pełnomocnictwo do reprezentowania w czynnościach związanych z dochodzeniem roszczenia.
§ 3
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu internetowego ceranekodszkodowania.pl (do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca)
 1. Do korzystania z serwisu internetowego wymagany jest dostęp do internetu oraz przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami wyżej wymienionym. Przeglądarka winna być w odpowiedni sposób skonfigurowana oraz obsługiwać pliki typu cookie. Użytkownik powinien posiadać właściwie skonfigurowana i aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przechowywania na jego komputerze niewielkich plików tekstowych tzw. cookies. Wskazane pliki są niezbędne do świadczenia usług przez Operatora. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają ustawień komputera, nie gromadzą danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z pamięci jego komputera.
  § 4
 1. Zamawiając którąkolwiek z usług wskazanych w §2 ust. 2 lub dokonując rejestracji w serwisie internetowym Użytkownik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz w akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 2. Użytkownik może bezpłatnie pobrać niniejszy Regulamin, a także go utrwalić i odtworzyć.
 3. Użytkownikowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

ROZDZIAŁ II
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5

Operator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. Do usług nieodpłatnych należą: Wzory dokumentów oraz Zgłoś szkodę.

§ 6
Dostęp do treści
 1. W granicach określonych przepisami prawa oraz niniejszego regulaminu każdy może korzystać z treści serwisu udostępnianych przez Operatora nieodpłatnie.
 2. Operator część treści Serwisu może udostępniać odpłatnie. Wysokość opłaty wynika z aktualnie obowiązującego cennika świadczenia usług. Operator może postanowić o zwolnieniu wybranych lub wszystkich Użytkowników z opłaty za korzystanie z treści.
§ 7
Wzory dokumentów

Usługa „Wzory dokumentów” umożliwia Użytkownikowi dostęp do gotowych – przykładowych dokumentów umieszczonych w Serwisie.

§ 8
Zamów poradę prawną
 1. Usługa „Zgłoś szkodę” polega na sporządzeniu odpowiedzi na zadane przez Usługobiorcę pytanie, na podstawie przedstawionego przez Usługobiorcę opisu sytuacji, w oparciu o prawo polskie, nie wymagająca dogłębnej analizy stanu prawnego, doktryny i orzecznictwa. Odpowiedź nie może być traktowana jako podstawa do podejmowania określonych działań przez Usługobiorcę.
 2. Przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na zadane przez Usługobiorcę pytanie wynosi 48 godzin od momentu otrzymania przez Operatora zapłaty umówionego wynagrodzenia.
 3. Usługobiorca może zadać Operatorowi pytanie dodatkowe. W przypadku pytań dodatkowych termin do udzielenia odpowiedzi wynosi 48 godzin od zadania pytania dodatkowego.
§ 9
 1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik w formularzu w polu „opis spraw” winien wpisać treść pytania wraz z opisem stanu faktycznego będącego podstawą pytania.
 2. Użytkownik, który wcześniej podał adres email albo email i numer telefonu i dokonał opisu stanu faktycznego, powinien kliknąć pole „wyślij”.
 3. Po wypełnieniu odpowiednich pól Użytkownik wysyła pytanie do bezpłatnej wyceny poprzez kliknięcie pola „wyślij”. W celu wysłania pytania do wyceny niezbędne jest złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Treść pytania nie może zawierać danych osobowych użytkowników ani innych osób lub sygnatur akt sprawy. W przypadku umieszczenia wskazanych wyżej danych w pytaniu, dane te zostaną usunięte przez Operatora z opisu stanu faktycznego.
§ 10
 1. Po wysłaniu zapytania Użytkownik otrzymuje informację o możliwym rodzajach roszczeń, jakie mogą mu przysługiwać w związku z wystąpieniem szkody. Odpowiedź może zawierać przedstawienie sposobu rozliczenia w przypadku powierzenia sprawy do prowadzenia Kancelarii.
 2. Wysłanie zapytania jest bezpłatne.
 3. Odpowiedź na zapytanie przesłane jest na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Przy dokonywaniu wyceny Operator bierze pod uwagę stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy niezbędny do rzetelnego opracowania odpowiedzi.
 5. Rezygnacja z usługi nie powoduje po stronie Użytkownika obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Operatora jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 6. W przypadku rezygnacji z usługi pytanie zadane przez Użytkownika może zostać usunięte z Systemu.
§ 11
Odpowiedź na pytanie

Udzielenie odpowiedzi polega na przesłaniu odpowiedzi na adres e-mail Usługobiorcy.

§ 12
Możliwość odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie
 1. Operator może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie, jeżeli uzna że nie posiada odpowiedniej wiedzy lub kwalifikacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 2. Operator może odmówić odpowiedzi na pytanie w sytuacji w której może ono naruszać dobra osobiste osób trzecich lub zawiera treść obraźliwą.
 3. Operator może odmówić odpowiedzi na pytanie w sytuacji, w której pytanie nie spełnia wymogów określonych w § 9 ust. 5.
 4. Operator odmówi udzielenia odpowiedzi na pytanie, w przypadkach, w których naruszałoby to przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub zasady etyczne do których przestrzegania zobowiązany jest Operator.
 5. Operator informuje Usługobiorcę o odmowie udzielenia porady.

ROZDZIAŁ III
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

§ 13
 1. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści umieszczone w serwisie internetowym, jak również wszelkie wzory projektów pism oraz inne dokumenty uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego, zwane dalej Utworami, należą do Operatora i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 2. Bez uzyskania odrębnej, pisemnej zgody Operatora, żaden z utworów umieszczonych w serwisie internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze wykonania przez Operatora zamówionej usługi (tj. treść odpowiedzi na pytanie, wzór pisma lub umowy, inne treści) nie może być kopiowany (w tym także fotokopiowany) lub rozpowszechniany, a także dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i jakiejkolwiek formie (w tym także w sposób elektroniczny np. poprzez publikację w Internecie, lub inny). Powyższe zastrzeżenie dotyczy wszelkich pól eksploatacji. Wykonanie którejkolwiek z usług, o których mowa w § 2 ust. 2 nie powoduje przejścia na Użytkownika majątkowych praw autorskich.
 3. Postanowienia regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do utworów zamieszczonych w serwisie internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika jako wykonanie złożonego przez Użytkownika zamówienia, do których prawa majątkowe w całości lub w części należą do innych osób.
 4. Wykorzystanie Utworów w sposób naruszający autorskie prawa majątkowe lub osobiste prawa majątkowe, może rodzić odpowiedzialność karną lub cywilną.

ROZDZIAŁ IV
DANE OSOBOWE

§ 14
 1. Akceptując regulamin oraz dokonując rejestracji w serwisie internetowym lub korzystając z usług świadczonych przez Operatora Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, utrwalanie, usuwanie danych osobowych Użytkownika na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez ceranekodszkodowania.pl; gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, utrwalanie, opracowywanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych; na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, utrwalanie, opracowywanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Administratora w celu reklamy oraz identyfikowania potrzeb Użytkowników w zakresie korzystania z usług prawnych, a także doskonalenia serwisu internetowego.
 2. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, Użytkownik podający dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. W przypadku niemożliwości wykonania Usługi z powodu usunięcia danych Operator może zatrzymać całość pobranego wynagrodzenia.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia niektórych usług w przypadku nie podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. W każdym wypadku, w którym niezbędne jest podanie danych osobowych w celu skorzystania z usługi – Użytkownik zostanie o tym powiadomiony.

ROZDZIAŁ V
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 15
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: odszkodowania@ceranek.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: oznaczenie Usługobiorcy (w tym login lub imię lub inne oznaczenie którym posłużył się w polach „login” albo „imię i nazwisko” trakcie zamawiania usługi oraz wskazanie jego adresu elektronicznego); wskazanie Usługi której dotyczy reklamacja, wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji; wskazanie zakresu żądania Usługobiorcy składającego reklamację.. W przypadku, w którym zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera wskazanych wyżej danych Usługodawca może w terminie 5 dni od dnia doręczenia reklamacji, wezwać Usługobiorcę do uzupełnienia danych.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.
 5. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym w ust. 3 terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

§ 16

Usługobiorca zobowiązany jest do powiadomienia Operatora o każdej zmianie adresu e-mail, którym się posługuje występując wobec Operatora. W przypadku likwidacji adresu poczty elektronicznej Usługobiorca zobowiązany jest do wskazania Operatorowi innego adresu poczty elektronicznej. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niepowiadomienia Operatora o zmianie albo likwidacji adresu poczty elektronicznej.

§ 17
 1. Świadczenie Usług przez Operatora podlega prawu polskiemu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 3. Dla wszelkich sporów związanych ze świadczeniem usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika (w tym także wypowiedzenia, rozwiązania oraz odstąpienia od umowy) sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Odpowiedzialność Operatora wobec Usługobiorcy ograniczona jest do pięciokrotności wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Usługobiorcę Operatorowi za Usługę, w przypadku, w którym szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Operatora..
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane krótkotrwałą przerwą w funkcjonowaniu Serwisu spowodowaną konserwacją lub serwisowaniem systemu, niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika, przyczyn niezależnych od Operatora.
§ 18
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. W przypadku zmiany regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony o treści zmiany. Uważa się, że Użytkownik zaakceptował zmiany, jeżeli w terminie 7 dni od zawiadomienia o zmianie treści regulaminu Użytkownik nie złożył oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenia Operatorowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na wskazany w powiadomieniu adres e-mail.

 


 

Polityka prywatności

Ceranek Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p. z siedzibą w Poznaniu (dalej Kancelaria) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu ceranekodszkodowania.pl Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem internetowym. Twoje dane chronimy także od strony technicznej i w każdym momencie służymy wyjaśnieniami dotyczącymi Twojej prywatności.

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o „Usłudze” pod pojęciem tym należy rozumieć usługi świadczone przez Kancelarię prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ceranek Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p. z siedzibą w Poznaniu (61-541) przy ul. Przemysłowej 41/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503884, NIP: 7831711546, REGON 302685599 przy użyciu serwisu pod adresem internetowym: ceranekodszkodowania.pl zwanego dalej Serwisem, a także akcje promocyjne i inne akcje skierowane do Użytkowników serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z poszczególnych usług określone zostały w regulaminie serwisu.

Zasady zbierania danych i rodzaj zbieranych danych Użytkowników
 1. Kancelaria przechowuje zapytania http kierowane do serwera, na którym umieszczony jest serwis. W konsekwencji Kancelaria zna np. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, nazwę stacji klienta, informację o błędach jakie wystąpiły w trakcie realizacji transakcji, informację o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP (adresy, z których Użytkownicy korzystają w trakcie korzystania z serwisu), w przypadku, w którym przejście do serwisu nastąpiło z innej strony za pomocą odnośnika adres tej strony.
 2. Wskazane wyżej dane nie identyfikują konkretnych osób korzystających z serwisu.
 3. Dane wskazane w ust. 1 wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z działalnością serwisu, badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Sklepu Internetowego.
Dane Osobowe
 1. Do przeglądania zawartości serwisu nie jest konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych.
 2. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu może wiązać się z koniecznością podania Danych Osobowych. W powyższym przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z Usług.
 3. Podanie Danych Osobowych może być także niezbędne w innych sytuacjach, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ceranek Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p. z siedzibą w Poznaniu (61-541) przy ul. Przemysłowej 41/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503884, NIP: 7831711546, REGON 302685599.

Zasady zbierania danych osobowych, zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych
 1. W zależności od Usługi, z której zamierza skorzystać Użytkownik, Użytkownik może zostać poproszony w szczególności o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres pocztu elektronicznej. Szczegółowe wskazanie danych osobowych, jakie powinien podać Użytkownik w celu skorzystania z konkretnej usługi zawiera regulamin Serwisu Internetowego.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia Usług, w celu marketingu usług i produktów własnych Administratora oraz w innych prawnie uzasadnionych celach.
 3. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, a Użytkownicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator upoważniony jest do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i usuwanie.
Informacje handlowe
 1. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika, Kancelaria może przesyłać Użytkownikom informacje handlowe dotyczące usług i produktów swoich partnerów. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 2. Pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika, Kancelaria może przesłać Użytkownikowi ankietę dotyczącą oferowanych usług.
Wykorzystywanie plików Cookies

Serwis wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies Użytkownika. Użytkownik jest o tym informowany przy pierwszym wejściu na stronę www.ceranekodszkodowania.pl Użytkownik może nie wyrazić na zgody na korzystanie z plików Cookies. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

Kontakt

Ceranek Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p. (61-541) przy ul. Przemysłowej 41/34 (tel. +48 61 6243220 / fax: +48 61 6243921).

 

 

 

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)