Ubezpieczyciel nie może uzależniać wypłaty odszkodowania od przedłożenia rachunków za naprawę

Przejmujący odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić poszkodowanemu wszystkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia poprzedniego stanu pojazdu niezależnie od tego czy poszkodowany posiada rachunki.

W toku procesu likwidacji szkód ubezpieczyciel może żądać uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do ustalenia swojej odpowiedzialności, jak i wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. W tym celu dostarczane mu są fotografie, oświadczenia sprawcy, czy dokumenty potwierdzające własność uszkodzonego pojazdu. W ramach czynności zmierzających do właściwego oszacowania i zlikwidowania szkody ubezpieczyciel zwykle posługuje się opinią rzeczoznawcy, który przeprowadza oględziny uszkodzonego pojazdu i wylicza odszkodowanie. Niestety nierzadko kwota ubezpieczenia nie wystarcza na doprowadzenie pojazdu do stanu sprzed szkody, a wypłatę wyższego odszkodowania ubezpieczyciel uzależnia od przedłożenia rachunków za faktycznie dokonaną naprawę.

Takie działanie jest bezpodstawne i prowadzi do pokrzywdzenia osób uprawnionych do odszkodowania. Nie znajduje także uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Przy określaniu wysokości szkody nie może mieć znaczenia to, czy do naprawy pojazdu w ogóle doszło. Jest wolą poszkodowanego czy samochód naprawi, czy też nie. Zadaniem ubezpieczyciela jest wyliczenie jaki byłby jej koszt. Tym bardzie nie można wymagać od poszkodowanego udowodnienia poniesienia wyższej niż proponowana przez ubezpieczyciela kosztów przywrócenia stanu sprzed szkody poprzez przedłożenie rachunków.  Poszkodowany na etapie likwidacji szkody styka się z zakładem ubezpieczeń, który jest profesjonalistą i winien w oparciu o realia rynkowe w pełni wyrównać szkodę bez względu na faktycznie przeprowadzone przez poszkodowanego czynności. Wypłata odszkodowania na zasadach rynkowych pomimo nieprzedłużenia rachunków potwierdzających naprawę nie prowadzi do przysporzenia po stronie poszkodowanego, a jedynie do wyrównania szkody.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)