Odszkodowanie rolnicze

Działalność rolnicza wiąże się z ryzykiem wystąpienia wielu rodzajów szkód. Jej charakter, w szczególności uzależnienie od warunków pogodowych, praca z maszynami, czy zwierzętami sprawiają, że rolnicy są szczególnie narażoną grupą na występowanie szkód.

Szkody spowodowane warunkami pogodowymi

Wiatr, grad, czy intensywne deszcze mogą powodować dotkliwe szkody w gospodarstwach rolnych tak w uprawach, jak i w zabudowaniach, czy sprzęcie rolniczym. Warunkiem przyznania odszkodowania jest posiadanie ważnej umowy ubezpieczenia gospodarstwa. Nie budzi wątpliwości, że najistotniejsze jest, aby w trakcie zajścia takich okoliczności w pierwszej kolejności chronić życie i zdrowie ludzi. Jednak dla zasadności roszczenia o odszkodowanie istotne jest, aby wykazać że po wystąpieniu czynnika powodującego szkodę (wiatr, deszcz) działało się w celu minimalizacji szkód. Bierna postawa może doprowadzić do zwiększenia się ich rozmiaru szkód, a w konsekwencji mieć wpływ na decyzję ubezpieczyciela o przejęciu odpowiedzialność. Zgodnie z art. 826 § 3 kodeksu cywilnego w przypadku niezastosowania dostępnych ubezpieczającemu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, ubezpieczyciel może zwolnić się z odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa.

Szkody w trakcie prac polowych

Pożar maszyny rolniczej, uszkodzenie maszyny z powodu nieprawidłowo przygotowanego podłoża, czy kolizja z innymi maszynami, to tylko przykładowe zdarzenia, do jakich może dojść w trakcie prowadzenia praw polowych. W zależności od rodzaju szkody i jej okoliczności odpowiedzialność ponosi inny podmiot.

Szkody w plonach spowodowane przez dziką zwierzynę

Odpowiedzialność za szkody w uprawach rolnych za tak zwane szkody łowieckie uregulowana jest w przepisach ustawy prawo łowieckie. Zgodnie z treścią art. 46 wymienionego aktu prawnego dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, czyli koło łowieckie obowiązane jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Odpowiedzialność ta ma charakter bezwarunkowy i niezależny od winy osób, które prowadzą gospodarkę łowiecką w imieniu dzierżawcy lub zarządcy. Z kolei za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte ochroną całoroczną, do której to grupy obecnie należą jedynie łosie odpowiada Skarb Państwa z kolei odszkodowanie wypłaca Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe albo zarząd województwa.

Wyjątki

Odpowiedzialność dzierżawcy lub zarządcy jest jednak ograniczona. Nie obejmuje ona przypadków, w których szkody:

  • wyrządzone są osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych
  • wyrządzone są posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez zarząd województwa
  • wyrządzone są posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom
  • nieprzekraczające wartości 100kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy
  • powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu
  • w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych

Zgłoszenia szkody zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r. należy dokonać w formie pisemnej w terminie 3 dni od jej stwierdzenia, a w przypadku sadów w terminie 14 dni od jej stwierdzenia. Oględziny i oszacowanie szkód łowieckich dokonywane jest przez przedstawicieli zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Osoby te ustalają wysokość odszkodowania mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup – cenę rynkową z dnia ostatecznego oszacowania szkody w rejonie jej powstania. Odszkodowanie pomniejsza się o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowania. Właściciel uprawy może zażądać, aby przy tej czynności oszacowywania obecny był przedstawiciel właściwej miejscowo izby rolniczej. W przypadku braku akceptacji ze strony właściciela upraw na oszacowane odszkodowanie istnieje możliwość wystąpienia do właściwego organu gminy w celu przeprowadzenia mediacji i polubownego rozstrzygnięcia sporu. Brak porozumienia otwiera drogę do postępowania sądowego o odszkodowanie.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)