Odszkodowanie turystyczne

Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych i zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z tego tytułu. Zapewnienie standardu odbiegającego od zapewnień przedstawionych w zaakceptowanej ofercie powoduje możliwość dochodzenia roszczeń.

Organizator zobowiązany jest do zadośćuczynienia za spowodowane przez siebie tzw. szkody niematerialne uczestników zorganizowanej wycieczki. Szkodą taką, godzącą w dobra osobiste uczestników wycieczki- ich prawo do wypoczynku- są nieudane wakacje. Klient, zawierając umowę o podróż, zakupuje pewną całość o określonej jakości- wynikającej z oferty organizatora- brak czy też nienależyte wykonanie jakiegoś elementu, wpływa na nienależyte wykonanie całości i obniżenie jakości usługi.