Odszkodowanie turystyczne

Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych i zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z tego tytułu. Zapewnienie standardu odbiegającego od zapewnień przedstawionych w zaakceptowanej ofercie powoduje możliwość dochodzenia roszczeń.

Organizator zobowiązany jest do zadośćuczynienia za spowodowane przez siebie tzw. szkody niematerialne uczestników zorganizowanej wycieczki. Szkodą taką, godzącą w dobra osobiste uczestników wycieczki- ich prawo do wypoczynku- są nieudane wakacje. Klient, zawierając umowę o podróż, zakupuje pewną całość o określonej jakości- wynikającej z oferty organizatora- brak czy też nienależyte wykonanie jakiegoś elementu, wpływa na nienależyte wykonanie całości i obniżenie jakości usługi.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)