Odszkodowanie za linie przesyłowe

Właściciele i użytkownicy wieczyści, którzy nie mogą w pełni korzystać z posiadanych nieruchomości z uwagi na znajdujące się na nich słupy przesyłowe lub inne elementy infrastruktury energetycznej, gazowej, ciepłowniczej lub wodociągowej, mogą żądać ustanowienia służebności przesyłu oraz zasądzenia wynagrodzeń za bezumowne korzystanie w przeszłości bez tytułu prawnego.

Za co i w jakim terminie można uzyskać pieniądze?

Właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty, przy spełnieniu określonych warunków, może starać się uzyskać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości przez zakład przesyłowy za okres ostatnich 10 lat. Termin ten jest terminem przedawnienia dla tego rodzaju roszczeń osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli grunt jest własnością przedsiębiorcy, wówczas okres za który można uzyskać wynagrodzenie skrócony jest do lat 3.

Można też uzyskać wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez właściciela infrastruktury przesyłowej w przyszłości. Warunkiem jest ustanowienie na nieruchomości służebności przesyłu. Wynagrodzenie to obejmuje odszkodowanie za obniżenie wartości, zajętej części nieruchomości, oraz zapłatę za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Trzeba pamiętać o tym, że decydując się na ustanowienie służebności właściciel umożliwia przedsiębiorcy prowadzenie na części swojej nieruchomości działalności polegającej na przesyle energii, a także na prowadzeniu prac serwisowych i konserwacyjnych oraz zezwala na każdorazowe wejście przedstawicieli przedsiębiorcy na teren nieruchomości w celu dokonania tych czynności.

Co należy zrobić, żeby uzyskać odszkodowanie?

Spróbuj się porozumieć

Zanim właściciel nieruchomości wystąpi z pozwem przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu może pisemnie wezwać przedsiębiorcę przesyłowego do polubownego załatwienia sprawy. Żądanie może dotyczyć zapłaty odszkodowania za bezumowne zajęcie i korzystanie z gruntu, a także ustanowienia służebności przesyłu. Właściciel może także żądać usunięcia urządzeń przesyłowych z nieruchomości lub jej wykupu (jeśli w wyniku instalacji infrastruktury straciła na wartości).

Choć teoretycznie istnieje możliwość ustanowienia służebności w drodze umowy z przedsiębiorcą przesyłowym, to w praktyce nie dochodzi do tego często i zachodzi konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Zazwyczaj przedsiębiorcy proponują uregulowanie kwestii korzystania z nieruchomości dopiero po wystosowaniu do nich pierwszych oficjalnych pism, a oferty te albo dalece odbiegają od rynkowych kwot albo wręcz zakładają korzystanie nieodpłatne.

Przygotuj dostępną dokumentację

Chcąc wystąpić z wymienionymi roszczeniami istotne jest aby zgromadzić całą dostępną dokumentację dotyczącą nieruchomości. Jednym z warunków dochodzenia należności jest brak tytułu prawnego przedsiębiorcy do korzystania z gruntu. W praktyce oznacza to, zajęcie nieruchomości i wykorzystywanie jej przez przedsiębiorcę (zakład), do którego należą postawione słupy lub położona sieć bez zgody właściciela na takie działanie. Jeżeli natomiast zgoda taka została wyrażona lub zawarte zostało porozumienia, na podstawie którego zezwolono zakładowi na korzystanie z gruntu dochodzenie należności na drodze sądowej będzie niemożliwe.

Sprawdź kiedy wybudowano infrastrukturę przesyłową

Nie bez znaczenia w potencjalnym sporze ma również data budowy infrastruktury przesyłowej. Przedsiębiorcy w postępowaniach sądowych powołują się na nabycie prawa służebności przesyłu poprzez jego zasiedzenie. Bieg tego terminu liczy się od daty budowy i wynosi 20 lat, jeśli urządzenia zainstalowano na gruncie w dobrej wierze, zaś po 30 lat w przypadku zasiedzenia w złej wierze. Jeśli przedsiębiorca wybudował infrastrukturę bez umowy z właścicielem działki, przyjmuje się, że dokonał tego w złej wierze.

W praktyce jednak w większości przypadków firmy przesyłowe dysponują skąpą dokumentacją z okresu kiedy były budowane sieci energetyczne i gazowe. Tym samym właściciele nieruchomości znajdują się w lepszej sytuacji procesowej. Podnosząc zarzut zasiedzenia przedsiębiorca musi udowodnić od kiedy termin zasiedzenia ma być liczony i z czego data ta wynika, a w niektórych sytuacjach zwyczajnie nie jest w stanie.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)