Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Zdarzenia, w wyniku których śmierć ponosi osoba bliska wiążą się z najbardziej traumatycznymi przeżyciami. Niemniej aktualizują one możliwość dochodzenia odszkodowania. W zależności od przyczyn i okoliczności zdarzenia, w wyniku którego nastąpił zgon, uprawnieni mogą żądać określonych świadczeń.

Jeżeli śmierć następuje z przyczyn naturalnych, wówczas uprawniony może dochodzić odszkodowania z umów ubezpieczenia takich jak grupowe ubezpieczenie na życie albo ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Klauzula pozwalająca na wypłatę odszkodowania może być zawarta zarówno w umowie zmarłego, jak i osoby bliskiej.

Jeżeli śmierć następuje w wyniku wypadku, za który odpowiada osoba trzecia konieczne jest wykazanie jej winy. Wówczas uprawnieni, którymi są członkowie najbliższej rodziny mogą domagać się zwrotu kosztów leczenia, pogrzebu, renty wypłacanej cyklicznie, czy jednorazowego odszkodowania.

Świadczenia te mają zrekompensować uszczerbek w postaci znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, będącego następstwem zdarzenia, w którym poniósł śmierć najbliższy członek rodziny. Celem takiego odszkodowania jest umożliwienie uprawnionemu przystosowania się do zmienionych warunków, a więc i złagodzenie nieodwracalności negatywnych przeżyć, ich natężenia i świadomości utraty więzi emocjonalnej ze zmarłym, zdolności adaptacji do tych warunków oraz rokowań co do perspektyw życiowych.

Najczęściej powyższe roszczenia powstają przy okazji: wypadku przy pracy, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)