Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
 • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadki przy pracy można podzielić na:

 • lekkie – zdarzenia powodujące niezdolność do pracy nie dłuższą niż 28 dni
 • ciężkie – zdarzenia, których skutkiem są ciężkie uszkodzenie ciała np. utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub rozstrój
 • zdrowia, choroby nieuleczalne, trwałe choroby psychiczne
 • śmiertelne – wypadki, które skończyły się bezpośrednio lub w sposób pośredni śmiercią pracownika
 • zbiorowe – wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby

Pracownik ma prawo ubiegać się o dodatkowe świadczenie pieniężne w celu wyrównania doznanej szkody, która nie została dotąd pokryta przez ZUS. Po uzyskaniu świadczenia z ZUS-u można podjąć działania na rzecz starania się o odszkodowanie. Poszkodowany w wypadku przy pracy może domagać się następujących świadczeń:

 • zwrot kosztów leczenia
 • zwrot kosztów dojazdów
 • zwrot kosztów opieki
 • comiesięczna renta
 • renta wyrównawcza
 • jednorazowe odszkodowanie z racji stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 • jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny pracownika, który zmarł w wyniku wypadku podczas pracy

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)