Utrata wartości handlowej pojazdu po wypadku

Samochód, który uczestniczył w wypadku, chociażby został w całości naprawiony, ma status powypadkowego. Z tego powodu  może dojść do utraty jego wartości handlowej.

Utrata wartości pojazdu w wyniku wypadku

Naprawienie przez ubezpieczyciela szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu to zapłata kwoty koniecznej do przywrócenia samochodu do stanu sprzed wypadku pod względem ekonomicznym. Oznacza to, że ubezpieczyciel powinien ponieść wszelkie koszty związane z wypadkiem. Nie ograniczają się one do faktycznego naprawienia samochodu, ale także obejmują utratę wartości handlowej pojazdu spowodowaną utratą przymiotu bezwypadkowego.

Potwierdzeniem tego jest stanowisko Sądu Najwyższego, zawarte w uchwale z dnia 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01, OSNC 2002/5/57), w której stwierdził, że

„odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.

Dzięki naprawie samochód odzyskuje wprawdzie sprawność techniczną, jednakże nie odzyskuje z reguły takiej wartości handlowej, jak przed wypadkiem. Jego cena sprzedażowa po naprawie maleje na skutek faktu, że jest powypadkowy. Różnica w tej wartości stanowi różnicę handlową, której może domagać się poszkodowany.

Zwiększenie wartości pojazdu w wyniku wypadku

Istnieje pogląd, że jest możliwa sytuacja, w której w związku z wypadkiem doszło do zwiększenia wartości pojazdu, bowiem samochód zostanie naprawiony przy użyciu lepszych części, niż posiadał (np. w miejsce zamienników użyje się oryginałów) i w takiej sytuacji utrata wartości handlowej może nie wystąpić. Teza ta jednak ma wielu krytyków podkreślających, że należy odróżnić przywrócenie samochodu do stanu sprzed wypadku pod względem technicznym i użytkowym od przywrócenia wartości rynkowej przedmiotu.

Wycena wartości handlowej pojazdu po wypadku

W praktyce istnieje instrukcja wyceny rynkowego ubytku wartości stworzona przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT. Zdaniem jej autorów rynkowy ubytek wartości szacuje się dla samochodów osobowych i terenowych, utrzymanych w dobrym stanie technicznym, o okresie eksploatacji do sześciu lat, zaś w stosunku do motocykli o okresie eksploatacji do trzech lat. Jeśli chodzi o samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton spadek szacuje się w okresie ich eksploatacji do czterech lat, a w odniesieniu do pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton do trzech lat. Wskazuje się, że po przekroczeniu tych okresów spadek wartości może mieć miejsce w wyjątkowych przypadkach eksploatacji pojazdu, charakteryzujących się niewielkim jego przebiegiem i szczególną dbałością o stan techniczny. Instrukcja wprawdzie nie jest dokumentem wiążącym strony, ale biegli sądowi stosują się do jej treści, co znajduje odzwierciedlenie także w orzeczeniach sądowych.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)