13.000 zamiast 900 złotych ze szkody komunikacyjnej

W wyniku kolizji drogowej uszkodzony został tył Volkswagena Golfa. Poszkodowanemu po zgłoszeniu szkody do towarzystwa ubezpieczeń wypłacono dobrowolnie 900 złotych. Po powierzeniu sprawy kancelarii, uzyskano kolejne 5.000, a następnie, po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego wynegocjowano jeszcze 8.000 złotych, kończąc sprawę zawarciem ugody. Klient uzyskał łącznie, dzięki pomocy prawnika Odszkodowawcza.pl, sumę wyższą o 12.000 względem tego, co pierwotnie proponowano.

Odzyskanie opłaty likwidacyjnej z „polisolokaty” w wysokości 7.000 złotych

Pani Magdalena w 2011 roku zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń umowę o tak zwaną „polisolokatę”. Przez ponad pięć lat co miesiąc wpłacała na konto Ubezpieczyciela 250 złotych. Dzięki temu miała po tym czasie zebranych ponad 10.000 złotych. Chcąc odzyskać wpłacone środki wypowiedziała umowę i zażądała ich zwrotu. Ubezpieczyciel zwrócił połowę tej kwoty, zatrzymując opłatę likwidacyjną w wysokości połowy zebranych pieniędzy. Dopiero po wytoczeniu powództwa i wyroku sądowym na korzyść konsumentki Ubezpieczyciel zwrócił środki wraz z odsetkami.

Zmniejszony ogródek – odszkodowanie od dewelopera

Młode małżeństwo zawarło umowę deweloperską, w której Deweloper zagwarantował, że do zakupowanego mieszkania będzie przynależał ogródek. Cena za ogródek zgodnie z umową deweloperską wynosiła 0,00 złotych. Deweloper nie przewidział, że po części terenu ogródka przebiegać będzie droga pożarowa. Wskutek tego ogródek pomniejszył się o kilka metrów. Fakt pomniejszenia ogródka wpływał zdaniem właścicieli mieszkania na jego wartość, z akcentem na to, że za pomniejszenie ogródka odpowiada Deweloper. Sądy obu instancji uznały roszczenie właścicieli za zasadne uznając, że ponieśli oni szkodę, którą jest zmniejszenie wartości mieszkania.

250.000,- złotych jako wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Przez nieruchomość pana Sebastiana i pani Edyty poprowadzony jest gazociąg. Celem prawnego uregulowania przebiegu tej instalacji złożony został wniosek o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa. Strony postępowania nie zgadzały się co do wysokości wynagrodzenia należnego za korzystanie z gruntu. Po kilkuletnim procesie, w którym dwóch biegłych sporządziło opinie sąd ustanowił służebność przesyłu za wynagrodzeniem, na które składa się zarówno odszkodowanie za utratę wartości gruntu w związku z posadowieniem infrastruktury, jak i opłata za dalsze korzystanie. Sąd rozpoznający apelację przedsiębiorcy przesyłowego utrzymał w mocy postanowienie Sądu I instancji. Właściciel nieruchomości otrzymał łącznie 250.000,- złotych.

12.960,- zamiast 10.080,- złotych tytułem odszkodowania z umowy NW za wypadek na nartach

W trakcie urlopu w górach pani Beata upadła na stoku narciarskim doznając uszkodzenia nogi. Na czas wyjazdu zawarła umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W umowie ubezpieczyciel gwarantował m.in. pokrycie kosztów leczenia oraz wypłatę odszkodowania będącego ilorazem procentu stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu i kwoty ustalonej z ubezpieczycielem, która wynosiła 840,- złotych.

Wskutek wypadku poszkodowana doznała zerwania więzadeł stawu kolanowego. Stan zdrowia kwalifikował poszkodowaną na poddanie się operacji. Ubezpieczyciel orzekł 12 % uszczerbek na zdrowiu. Poszkodowana nie zgodziła się z taką oceną i przekazała sprawę do prowadzenia przez kancelarię. W pozwie domagano się uznania piętnastoprocentowego uszczerbku na zdrowiu oraz odsetek. Sąd uznał w całości roszczenie strony powodowej i nakazał ubezpieczycielowi wypłatę żądanej kwoty z odsetkami i kosztami procesu.

13.500,- złotych zamiast 8.400,- złotych tytułem odszkodowania za wypadek na nartach

Pan Piotr w czasie ferii zimowych spędzanych w górach we Włoszech przewrócił się na nartach i poczuł mocny ból w okolicach barku. Wymagał pomocy specjalistycznej, dlatego został odwieziony do szpitala. Koszty pomocy zostały pokryte przez ubezpieczyciela, z którym poszkodowany miał ważną umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczyciel gwarantował także wypłatę odszkodowania jako iloraz sumy 840,- złotych i stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu.

Specjalistyczne badania wykazały rozległe uszkodzenie stawu barkowego. Zakład ubezpieczeń ustalił uszczerbek na zdrowia na 10% i wypłacił poszkodowanemu sumę 8.400,- złotych. Kwestionując powyższe i domagając się prawidłowego ustalenia uszczerbku poszkodowany zlecił kancelarii sądowe domaganie się sprawiedliwego rozstrzygnięcia. W wyniku postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem określono uszczerbek na 14% i nakazano zapłatę kwoty odpowiadającej tej wartości wraz z odsetkami i kosztami procesu.

4.000,- złotych zamiast odmowy wypłaty odszkodowania

Pan Paweł zawarł umowę ubezpieczenia od szkód w gospodarstwie rolnym wywołanych także przez zjawiska meteorologiczne. W trakcie wichury całkowitemu zniszczeniu uległ budynek gospodarczy, ubezpieczony do kwoty 4.000,- złotych. Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu oględzin odmawiał wypłaty odszkodowania. Po interwencji prawników kancelarii roszczenie zostało w całości uwzględnione i wypłacone wraz z odsetkami.

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu powstały w wypadku komunikacyjnym. 56.000 złotych zamiast 12.500 złotych

Pani Marzena jadąc motocyklem uczestniczyła w wypadku drogowym . Jadący dwupasmową jezdnią, prawym pasem kierowca Forda Focusa zawrócił na przeciwległy pas przecinając drogę jadącej lewym pasem motocyklistce. Ta nie zdołała wyhamować ani ominąć pojazdu i uderzyła w jego bok. Poszkodowana doznała złamań kości nogi i ręki. Przeszła operację, w trakcie której kości nogi zostały zespolone śrubami, a po operacji podlegała wielomiesięcznej rehabilitacji. Jej stan długotrwale uniemożliwiał wykonywanie pracy i normalne funkcjonowanie.

Towarzystwo ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był kierujący pojazdem osobowym wypłaciło kwotę 12.500,- złotych odmawiając uznania roszczeń przewyższających tę sumę.

Orzeczeniem sądowym kończącym prawomocnie postępowanie sądowe, w którym poszkodowana była reprezentowana przez prawników kancelarii przyznano dodatkowo łączną kwotę 43.800,- złotych.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za upadek na nierównym chodniku. 15.000,- złotych zamiast odmowy wypłaty odszkodowania

Pan Bartosz spacerując po chodniku na jednym z poznańskich osiedli potknął się o zdeformowany przez korzeń drzewa asfalt. Niefortunny upadek spowodował dotkliwe uszkodzenie kolana. Poszkodowany nie mógł się podnieść z chodnika. Przy pomocy innych osób został przetransportowany do szpitala, gdzie stwierdzono konieczność poddania się operacji. Po operacji poszkodowany poddany był rehabilitacji.

Zarządzająca chodnikiem spółdzielnia mieszkaniowa odmówiła wypłaty zadośćuczynienia twierdząc, że teren był właściwie utrzymany, a nierówność łatwo zauważalna i możliwa do ominięcia, przez co spółdzielnia nie może odpowiadać za skutki wypadku

Działania prawników kancelarii doprowadziły do uznania odpowiedzialności spółdzielni za wypadek oraz zasądzenia i wypłaty zadośćuczynienia w kwocie 15 tysięcy złotych. Sąd pierwszej instancji uznał, że poszkodowanemu należy się kwota 10 tysięcy złotych, a w instancji odwoławczej uwzględniając apelację przyznał kolejne 5 tysięcy złotych.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. 59.000,- złotych zamiast 34.000,- złotych

W wyniku kolizji drogowej w roku 2015 uszkodzeniu uległ pojazd pana Jacka. Uszkodzenia całkowicie uniemożliwiały korzystanie z samochodu przez 40 dni. Pojazd był przechowywany na parkingu, a poszkodowany na ten okres wypożyczył auto tej samej klasy.

Ubezpieczyciel wycenił wartość szkody na kwotę 34.796,84 złotych uznając, że za taką kwotę poszkodowany jest w stanie naprawić samochód. Odmówiono wypłaty odszkodowania za pozostawienie uszkodzonego samochodu na parkingu oraz kosztów wypożyczenia samochodu.

W wyniku działań prawników doprowadzono do wydania orzeczenia, w którym sąd przyznał odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu większe o ponad 18 tysięcy złotych, a ponadto koszty wynajmu pojazdu w kwocie 5.600,- złotych oraz 600,- złotych tytułem zwrotu opłat za pozostawanie pojazdu na parkingu.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)