Zaniżone odszkodowanie przez obniżenie stawki roboczogodziny i zastosowanie zamienników

Dokonując likwidacji szkody zakłady ubezpieczeń  zwykle wypłacają bezsporną kwotę, którą uznają za adekwatną przy uwzględnieniu marki pojazdu, jego wieku i zużycia. Wyceny ubezpieczycieli często zakładają nierynkową stawkę robocizny i posłużenie się zamiennikami, co uprawnia poszkodowanych do dochodzenia odszkodowania.

Obowiązek wyliczenia obiektywnej wysokości kosztów naprawy powstałej w mieniu ubezpieczonego szkody spoczywa na przejmującym odpowiedzialność zakładzie ubezpieczeń. W ramach czynności zmierzających do oszacowania i zlikwidowania szkody ubezpieczyciel winien posłużyć się opinią rzeczoznawcy, który przeprowadzi oględziny uszkodzonego pojazdu i wyliczy odszkodowanie w odpowiedniej wysokości.

Naprawienie szkody polega przede wszystkim na zapłaceniu kwoty koniecznej do przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego pod względem ekonomicznym. Likwidacja szkody powinna być przeprowadzona przy uwzględnieniu  „ekwiwalentności obu postaci świadczeń” odszkodowawczych. Praktyka bywa jednak odmienna i ubezpieczyciele stosują w wycenach nieosiągalne na lokalnym rynku stawki za roboczogodzinę, a części nieoryginalne. W rezultacie odszkodowanie jest zaniżone.

Stawki za roboczogodziny

W wycenach sporządzanych przez ubezpieczycieli określa się jaka stawka roboczogodziny jest potrzebna do wykonania konkretnej czynności związanej z naprawieniem pojazdu. Cena roboczogodziny powinna odpowiadać rynkowym stawkom na obszarze, w którym prawdopodobne jest dokonanie naprawy. Miarodajne jest posługiwanie się stawkami z danego powiatu. Jeżeli wycena ubezpieczyciela zakłada stawkę niższą, wówczas jest podstawa do ubiegania się o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą możliwą do uzyskania na danym obszarze, a propozycją ubezpieczyciela.

Stosowanie zamienników

To jakie części powinny być użyte w celu przeprowadzenia likwidacji szkody zależy od tego, jakie części były użyte w pojeździe i czy uległy zniszczeniu. Jeżeli pojazd rzeczywiście był wcześniej naprawiany przy użyciu części niższej jakości (np. zamienników) niż oryginalne, wówczas jest uprawniony do stosowania takich samych w wycenie sporządzanej w toku likwidacji szkody.

Stosowanie zamienników przy naprawie jest podstawą do wyższego odszkodowania. Jeżeli bowiem  pojazd nie posiadał tzw. zamienników, a zniszczeniu uległy elementy oryginalne, użycie do naprawy innych części, niż tej samej jakości nie jest wystarczające do przywrócenia mu stanu poprzedniego, sprzed wypadku i prowadzi do pogorszenia położenia poszkodowanego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że „pogorszenie takie miałoby miejsce zarówno wtedy, gdyby użyta część była częścią gorszą (pod istotnymi względami) od tej, która uległa uszkodzeniu, jak i wtedy, gdyby równowartość „restytucyjna” części zastępczej byłaby niepewna”.  Zakład ubezpieczeń w takiej sytuacji zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Nie może to jednak prowadzić do podwyższenia wartości samochodu, a jedynie przyczynić się do przywrócenia stanu sprzed wypadku.

Podsumowanie

Odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje celowe, niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku, przy czym poszkodowanemu należy się nie tylko zwrot poczynionych przez niego przy tej naprawie nakładów, ale i zwrot robocizny z uwzględnieniem przyjętych, z reguły w miejscu zamieszkania, stawek robocizny za tego rodzaju usługi. Jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych elementów, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego. W konsekwencji powyższe wydatki obciążają osobę odpowiedzialną za szkodę.

KONTAKT

+48 61 624 39 24
info@odszkodowawcza.pl
POZNAŃ
ul. Przemysłowa 41/3
WARSZAWA
ul. Smolna 40/101
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140/38
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Łokietka 32-33 lok. 41
(Kaskada IV Piętro)